نویسنده = سیده زهرا اجاق
مطالعه ارزش‌های اخلاقی نهفته در کنش‌های ارتباطی در دو کانال منتخب تلگرامی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-22

10.22059/gmj.2020.80510

سیده زهرا اجاق؛ مریم نادمی؛ ناهید مؤید حکمت