دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1393