تحصیلات، رسانه‏ ها و آگاهی‏ ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1386

علیرضا دهقان؛ هوشنگ نایبی؛ سعید معیدفر


اینترنت و هویت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387

علی شکوری؛ مریم رفعت جاه


اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388

ناصر فکوهی؛ آذرنوش عیاری


مدیریت رسانه:گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1389

طاهر روشندل اربطانی؛ حسین مستقیمی


منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران

دوره 5، شماره 2، مهر 1389

علی شکوری؛ امیرحسین غلامزاده نطنزی


ارزیابی دیدگاه روحانیون شهرستان اسلامشهر از عملکرد دینی رسانه ملی

دوره 6، شماره 2، مهر 1390

فیروز دیندار؛ شهناز هاشمی؛ داود محمّدی


مطالعه عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز ایلام

دوره 7، شماره 2، مهر 1391

محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد ایدی؛ سید منصور رجبی


استفاده از شبکه های اجتماعی برای کسب و کار در ایران: چالشها و فرصتها

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 92-111

مرتضی ملکی مین باش؛ مهری شهریاری


تحلیل گفتمان تولید برق تجدیدپذیر در ایران

دوره 16، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 101-122

10.22059/gmj.2022.344488.1262

اشرف السادات پسندیده؛ فرزانه نزاکتی رضا پور؛ محسن غلامی؛ اصلان غلامی


طراحی مدل ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1394

طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا بختیاری